Waar of niet waar feiten?

  1. 1 jaar in een mensenleven, is 7 jaar in een hondenleven.
  2. De meeste warmte verlies je via je hoofd.
  3. Goudvissen hebben een geheugen van een paar seconden.
  4. We gebruiken maar 10% van onze hersenen.
  5. De kans op kop of munt is gelijk.

Wat betekent abject in het nederlands?

hoogst verwerpelijk. hoogst verwerpelijk; verachtelijk.

Wat betekent op de kaart zetten?

op de kaart zetten (=gemaakt tot iets waar rekening mee gehouden wordt. )

Wat er wordt verstaan onder een pluriforme samenleving?

Nederland heeft een pluriforme samenleving. Dat betekent dat er mensen met verschillende culturen, levensstijlen en religies naast elkaar leven. Tolerantie en sociale cohesie kunnen bijdragen aan het prettig samenleven van mensen. Pluriformiteit betekent letterlijk ‘meerdere vormen dragen’.

Wat is deboucheren?

de verstopping, versperring wegnemen; ontkurken; uit een engte, een bergpas oprukken.

Wat is een serviel?

slaafs. geneigd tot slaafsheid; getuigend van slaafsheid; slaafs; kruiperig; onderdanig.

Wat is een ander woord voor misverstand?

Mal-à-propos. Malentendu. Misgreep. Misrekening.

Wat is een fabel middeleeuwen?

Een mogelijke omschrijving is: een kort verhaal met een moraal. Er komen dieren in voor die denken, praten en handelen als mensen. Een van de bekendste voorbeelden is de fabel van de vos en de raaf.

Wat is een serviele houding?

Definities die `serviel` bevatten: Kruiperig = 1) Al te onderdanig 2) Byzantijns 3) Deemoedig 4) Onderdanig 5) Overdreven deemoedig 6) Overdreven nederig 7) Overdreven nederig gedragen 8) serviel 9) Slaafs 10) Slijmerig 11) Stroperig 12) Vleierig 13) Zeer deemoedig 14) Ze…

Wat is het tegenovergestelde van heiden?

Heiden – De naam h. is de oud-Germaansche vertaling van het Lat. „paganus”, en beteekent: die op het platteland wonen. H. is dus = plattelandsbewoner, in tegenstelling met: stedeling.

Wat is het tegenovergestelde van theoretisch?

Wat is de betekenis van praktisch (practisch)? betrekking hebbend op de toepassing, de uitvoering, de praktijk; het tegenovergestelde van theoretisch; de praktische politiek; praktische filosofie, ethica; bw.: de examens geschieden praktisch en mondeling; 2.

Wat is het tegenovergestelde van welgesteld?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): welgesteld ≠ arm, berooid.

Wat is het verschil tussen gedachten en gevoelens?

Denken vs voelen Als we denken kunnen we niet voelen, dat kun je niet tegelijkertijd. Terwijl het denken ons vaak kan overnemen, vol met oordelen en van de hak-op-de-tak kan gaan, is gevoel juist zo’n mooi navigatiesysteem! Het vertelt ons welke weg we kunnen volgen in ons leven.

Wat is liederlijk gedrag?

liederlijk = liederlijk bijv. naamw. Uitspraak: [ˈlidərlək] als je veel dingen doet die niet netjes zijn en niet mogen Voorbeeld: `een liederlijk leven vol drank en vrouwen leiden`Synoniem: losbandig… Corrumperen = Let op: Spelling van 1858 verderven, vervalschen; omkoopen, verleiden.

Wat is liederlijke taal?

Dat liederlijk niets met lied te maken heeft is uit de betekenis wel duidelijk. Men verstaat er immers onder: losbandig, zedeloos, ontuchtig. Het woord komt pas in de 18e eeuw voor en is wellicht uit het Duits overgenomen waar liederlich toen al oud was. De oudste betekenis in het Nederlands is: geweldig.

Wat is pejoratief taalgebruik?

Een pejoratief (Lat. peior = “slechter”) is een woord met een negatieve bijbetekenis, een woord dat een ongunstige associatie oproept. Een pejoratief is denigrerend of beledigend en kan verstopt zijn in schijnbaar normaal taalgebruik.

Wat is praktisch gezien?

Uitspraak: [ˈprɑktis] 1) als het met de praktijk te maken heeft Voorbeeld: `Na elke theorieles volgen praktische opdrachten. `Antoniem: theoretisch 2) eenvoudig en doeltreffend Voorbeeld: `e…

Wat is theoretisch denken?

wat niet perse in de werkelijkheid voorkomt, m.b.t. feiten en wetten berustende wetenschappelijke kennis die niet proefondervindelijk aan de praktijk is getoetst.

Welke synoniemen ken je voor ferm?

ferm, fier, flink, gedurfd, gewaagd, heldhaftig, heroïek, kloek, kloekmoedig, koen, manhaftig, manmoedig, moedig, onbeschroomd, onbevreesd, onversaagd, onverschrokken, onvervaard, stoer, stout, stoutmoedig, vrijmoedig.

Wie spelen er in fabels meestal de hoofdrol?

Een fabel is een kort verzonnen verhaal waar meestal een dier de hoofdrol in speelt. Vaak staat het dier in plaats van de mens het heeft het verhaal een moraal, een levensles dus.

Abject wat betekenis?

betekenis & definitie. hoogst verwerpelijk. hoogst verwerpelijk; verachtelijk.

Waarom chronologische volgorde?

Een chronologische volgorde voelt prettig bij het schrijven van een tekst, zeker als je weinig ervaring hebt met schrijven voor een breed publiek. Wanneer je een artikel, webtekst of rapport schrijft, weet je niet precies wie je lezer is.

Wat betekent onder gezag?

Als u het gezag over een kind jonger dan 18 jaar heeft, betekent dit dat u het kind moet opvoeden en verzorgen. Ouders krijgen vaak automatisch het ouderlijk gezag, maar soms is het nodig om gezag aan te vragen bij de rechter. De gezagsprocedures bij de rechter vallen onder het civiel recht.

Wat is een blokkade?

(v.) Uitspraak: [blɔˈkadə] Verbuigingen: blokkade|s (meerv.) 1) iets wat een weg afsluit Voorbeeld: `een blokkade opwerpen` 2) keer dat je geblokkeerd bent, dat je niet verder kunt Voorbeelden: …