Wat doet de recherche bij de politie?

Een rechercheur probeert onder meer te achterhalen wat er precies is gebeurd en welk motief de dader had. Om meer te weten te komen, ondervraagt hij slachtoffers, getuigen en buurtbewoners. Ook kijkt hij of er voor en na het delict opvallende dingen zijn gebeurd.

Wat heeft de politie bij zich op straat?

Handboeien; Wapenstok. Dit is een harde stok. Deze gebruikt een agent om een verdachte van zich af te stoten, een klem aan te brengen of soms om mee te slaan.

Wat is aanhoudingsvuur?

Een agent mag schieten om iemand aan te houden die van een ernstig feit verdacht wordt, zoals bijvoorbeeld een gewapende overval of een (poging) doodslag of moord. Agenten leren om op de benen van een verdachte te schieten, het zogenaamde aanhoudingsvuur.

Wat is een generieke opsporing?

Handhavers Generiek hebben een algemene opsporingsbevoegdheid. Dat betekent dat zij voor alle strafbare feiten opsporingsbevoegdheden hebben. Handhavers beschikken over veel speciale bevoegdheden, enkele voorbeelden hiervan zijn: Personen staande houden.

Wat is preventief fouilleren?

Preventief fouilleren is het fouilleren van personen in een gebied dat de burgemeester aanwijst. Dat gebied noemen we dan een veiligheidsrisicogebied. Er is op dat moment geen verdenking tegen de betreffende persoon.

Wat is visiteren in beveiliging?

Wat is visitatie of visiteren? Visiteren betekent in praktijk dat de beveiliger persoonlijke bezittingen, handtasjes, boodschappentassen, koffers etc. mag inkijken. Hierbij wordt gecontroleerd of geen bedrijfsgoederen en/of eigendommen het gebouw of het terrein van het bedrijf verlaten.

Wat voor een werking heeft pepperspray?

De slijmvliezen vertonen acute ontstekingsreactie, slijmafscheiding, heftige hoestbuien. Diepe ademhaling wordt bemoeilijkt. Pepperspray veroorzaakt een sterk branderig gevoel op de huid, roodheid en heftige pijn.

Wat zijn risico’s voor het ontstaan van geweld?

Problemen in de leefomstandigheden (criminaliteit of relatieproblemen) of problemen op het gebied van bestaanszekerheid (zoals hoge schulden of geen huisvesting) die veel stress geven zijn een risicofactor voor kindermishandeling.

Welke vorm van bedreiging is strafbaar?

Bedreiging kent veel vormen. Zo kun je bedreigd worden met zware mishandeling, met geweld tegen personen die je dierbaar zijn, met verkrachting, of zelfs met de dood. Al deze vormen van bedreiging zijn in Nederland strafbaar.

Wanneer onmiddellijke aanhouding?

Wanneer een straf voor het uitgesproken van meer dan een jaar, kan de rechter de onmiddellijke aanhouding bevelen, voor zover zulks gevorderd wordt door het parket onmiddellijk na de uitspraak, en voorzover er een vrees bestaat dat de beklaagde zich aan de strafuitvoering zal onttrekken.

Hoe lang duurt hechtenis maximaal vermeld tevens het relevante wetsartikel?

Het bevel tot gevangenneming of gevangenhouding is van kracht gedurende een door de rechtbank te bepalen termijn van ten hoogste negentig dagen, welke ingaat op het ogenblik der tenuitvoerlegging.

Hoe lang duurt raadkamer?

In de raadkamer zitten 3 rechters. De raadkamer kan een bevel gevangenhouding geven voor in totaal maximaal 90 dagen. Meestal wordt door de raadkamer eerst een bevel voor een korte periode gegeven dat daarna een of meer keren kan worden verlengd.

Hoe verloopt een rechtszaak?

De totale juridische (bodem)procedure neemt meestal zeven tot vijftien maanden in beslag. Na een eindvonnis (afhankelijk van de hoogte van de ingestelde vordering) kunnen beide partijen gedurende drie maanden in hoger beroep gaan. De termijn van hoger beroep tegen een vonnis in kort geding is vier weken.

Hoe wordt je gedagvaard?

Dit doet u door een brief naar de officier van justitie te sturen. In deze brief vraagt u of u uw dossier mag inkijken. Op deze manier is het mogelijk om de zitting goed voor te bereiden. U vindt het adres van de officier van justitie in de dagvaarding.

Kan het ten laste gelegde feit worden bewezen?

In art. 338 Sv is bepaald dat het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, door de rechter slechts kan worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen.

Kan je klacht indienen voor iemand anders?

U kunt de klacht zelf indienen of iemand anders kan dit voor u doen. Deze persoon moet dan bij de klachtelementen vermelden in welke hoedanigheid hij/zij u vertegenwoordigt. Voor bedrijven of organisaties (rechtspersonen) kunnen de gemandateerde vertegenwoordigers ook een klacht indienen.

Waarom burgerlijke partij stellen?

Door je burgerlijke partij te stellen vraag je dat de strafrechter zich uitspreekt over de schadevergoeding die je wenst te krijgen. Je kan je burgerlijke partij stellen ofwel voor de onderzoeksrechter; ofwel voor het onderzoeksgerecht; ofwel voor het vonnisgerecht.

Wat betekent het als je wordt voorgeleid?

Als u wordt voorgeleid aan de officier van justitie, heeft hij uw dossier al van de politie ontvangen. Hij kent dus de feiten. Na de voorgeleiding zijn er 2 mogelijkheden: De officier van justitie vindt het niet nodig dat u nog langer vast blijft zitten.

Wat is onttrekkingsgevaar?

3° Onttrekkingsgevaar: Wanneer er een kans bestaat dat u zich, wanneer u in vrijheid wordt gesteld, mogelijks zou onttrekken aan de straf dewelke u kan worden opgelegd wanneer u door de rechter ten gronde schuldig zou worden bevonden, kan tot slot het onttrekkingsgevaar worden weerhouden.

Wat is het vervolgingsbeletsel?

Door de verdediging wordt vaak aangevoerd dat sprake is van een ‘vervolgingsbeletsel’, omdat de vervolging heeft plaatsgevonden in strijd met een of meer bepalingen van voor het O.M. geldende richtlijnen, ofwel het beleid van het Openbaar Ministerie.

Welke einduitspraak volgt wanneer een verdachte wordt vervolgd voor doodslag en opzet niet kan worden bewezen?

Ontslag van alle rechtsvervolging (ovar) is een materiële einduitspraak van de rechter in het strafrecht.

Wie beantwoord de schuldvraag?

Het kan dan gaan om de kantonrechter, de kinderrechter, de politierechter of de meervoudige kamer. De hoofdregels zijn hierbij dat voor misdrijven de rechtbank bevoegd is en voor overtredingen de kantonrechter.

Wanneer een aanhouding?

In totaal kan de politie u dus maximaal achttien uur ophouden (negen uur ophoudduur plus de tijd tussen middernacht en negen uur in de ochtend) voor onderzoek. Deze uren gaan overigens pas in op het moment dat de hulpofficier van justitie heeft beslist over het verder onderzoek.

Kan de politie je huis binnenkomen corona?

Als de politie u dus dringend vraagt of zij even binnen mogen komen, hoeft u hier dus niet aan mee te werken. De politie kan – ook in tijden van COVID – niet (zomaar) zonder machtiging een woning of uw tuin binnengaan.

Kan je geflitst worden door een politie auto?

Reacties. Een rijdend voertuig kan geen snelheid met anders dan een traject controle. Dus nee een tegemoetkomende politieauto kan geen snelheidscontrole doen, ook een laser meting is niet mogelijk.

Waar mag politie niet flitsen?

De politie had niet mogen flitsen bij de Heinenoordtunnel op de A29 bij Barendrecht. Dat heeft de rechtbank deze week bepaald.

Waar staan strafbare feiten?

Zij staan bijvoorbeeld in het Wetboek van Strafrecht. Ook in andere wetten en lagere regelgeving kunnen strafbaarstellingen staan, bijvoorbeeld de Veewet, de Wegenverkeerswet, de Opiumwet, de Wet op de economische delicten en de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente.

Waar zijn de regels voor vrij verkeer tussen raadsman en meerderjarige verdachten te vinden?

De procedure van artikel 50 van het Wetboek van Strafvordering (die het mogelijk maakt beperkingen aan te brengen in het vrije contact tussen raadsman en verdachte) is in het strafprocesrecht betreffende minderjarigen ingevolge artikel 490 Sv van overeenkomstige toepassing op de ouder of voogd.