Heb ik een exploitatievergunning nodig?

Belast uw bedrijf het milieu aanzienlijk? Dan valt uw bedrijf in type B. U moet dan een melding Activiteitenbesluit doen voor uw bedrijfsactiviteiten. De melding Activiteitenbesluit kunt u online doen via de AIM.

Heb ik een exploitatievergunning nodig?

U hebt een exploitatievergunning horecabedrijf nodig als klanten direct eten en drinken bij u in uw horecazaak kunnen consumeren. Het gaat dus om horecazaken, maar ook om sportkantines. Ook voor het plaatsen van gokkasten of speelautomaten hebt u deze vergunning nodig.

Heb ik een milieuvergunning nodig?

Iedereen die een ingedeelde inrichting wil exploiteren, is verplicht een milieuvergunning aan te vragen.

Heb ik een milieuvergunning nodig?

Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig. U heeft wel te maken met de algemene milieuregels, want die gelden voor ieder bedrijf.

Heb je een vergunning nodig voor een eenmanszaak?

Vestigingsvergunning is niet meer nodig Vroeger moesten sommige ondernemingen een vestigingsvergunning hebben. Bij het verlenen van de vergunning werd gekeken of de ondernemer voldoende vakkennis had. Deze regel geldt sinds 1 juli 2007 niet meer. U hoeft dus geen vestigingsvergunning meer aan te vragen.

Heb je een vergunning nodig voor een overkapping in de tuin?

Een overkapping die binnen een zone van 2,5 meter valt en niet hoger dan 4 meter is mag meestal zonder een vergunning worden geplaatst. Een overkapping die buiten een zone van 2,5 meter valt, mag niet hoger zijn dan 3 meter en de afmeting van 30 vierkante meter niet overschrijden.

Hoe regularisatievergunning aanvragen?

Er bestaat geen specifieke procedure om een regularisatie aan te vragen. U doet hiervoor dus een ‘gewone’ aanvraag voor een bouwvergunning. De beoordeling gebeurt op basis van de actuele regels.

Hoe bereken je het bebouwingsgebied?

Je berekent het bebouwingsgebied door het achtererf op te tellen bij het oorspronkelijke hoofdgebouw. Daarna trek je alle bebouwingen af van het totaal. Denk hierbij aan vergunningsvrije aanbouwen en een tuinhuis. Het resultaat is het Bebouwingsgebied.

Hoe duur is een evenementenverzekering?

Wat kost een evenementenverzekering? De begroting van je evenement bepaalt de prijs van je evenementenverzekering. De begroting mag hierbij dan niet groter zijn dan €250.000. Een goedkope evenementenverzekering heb je al vanaf honderd euro.

Hoe groot mag mijn tuinhuis zijn zonder bouwvergunning?

Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Hoe kan ik een milieuvergunning aanvragen?

Hoe vraag je een milieuvergunning aan? De aanvraag van een milieuvergunning hangt af van de klasse-inrichtingen: Voor een klasse 3-inrichting moet een standaard meldingsformulier worden ingevuld en overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente.

Hoe kan ik zien of iemand een vergunning heeft aangevraagd?

Hoe kan ik achterhalen of er een vergunning nodig is en of die ook is verleend? Of uw buren een vergunning nodig hebben, kunt u nakijken op de website omgevingsloket online. Door het beantwoorden van een aantal vragen komt u erachter of uw buren wel of geen vergunning nodig hebben voor het nieuwe bouwwerk.

Hoe kan je investeren in suriname?

Voor buitenlandse investeerders zijn er nauwelijks beperkingen waarin kan worden geïnvesteerd. Het is belangrijk om te weten voor het bedrijf of onderneming waarin u wilt investeren, of u bepaalde licenties of vergunningen nodig heeft of dat u een bepaald minimum aantal werknemers uit Suriname nodig heeft.

Hoe krijg ik een exploitatievergunning?

U krijgt en houdt een exploitatievergunning als u voldoet aan bepaalde voorwaarden voor bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid. De leidinggevenden van uw horecaonderneming moeten aan bepaalde eisen voldoen. Als uw gemeente daar om vraagt, moet u ook een Bibob-formulier invullen.

Hoe lang blijft een vergunning geldig?

Een toegekende bouwvergunning is beginsel onbeperkt geldig. De vergunningverlener heeft echter wel de mogelijkheid om de toegekende vergunning na 26 weken in te trekken. In de praktijk gebeurt dit zelden.

Hoe lang duurt goedkeuring omgevingsvergunning?

Bij een gewone procedure valt de beslissing binnen een termijn van 105 dagen, tenzij een advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is. In dit geval moet binnen een termijn van 120 dagen een beslissing genomen worden.

Hoe lang duurt het om een omgevingsvergunning te krijgen?

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent een reguliere procedure en een uitgebreide procedure. De reguliere procedure mag 8 weken duren en kan éénmaal met 6 weken worden verlengd. De uitgebreide procedure mag 6 maanden duren en kan ook éénmaal met 6 weken worden verlengd.

Hoe lang duurt het om een vergunning aan te vragen?

Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen. Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 6 maanden.

Hoe lang ligt omgevingsvergunning ter inzage?

Bezwaar of beroep tegen omgevingsvergunning Wordt de vergunning volgens de uitgebreide procedure afgehandeld? Dan legt de gemeente het conceptbesluit op de vergunningaanvraag ter inzage. U kunt dan uw zienswijzen kenbaar maken tijdens de 6 weken dat het conceptbesluit ter inzage ligt.

Hoe milieuvergunning verlengen?

U vraagt de verlenging van uw milieuvergunning minstens één jaar en ten vroegste twee jaar voor het verstrijken van de vergunning aan; Het gaat niet om tijdelijke inrichtingen; De milieuvergunning van uw site is niet geëvolueerd naar een hogere klasse volgens de rangschikking van de klassen (bv.

Hoe vaak mag je opschorten?

Noch in de Awb, noch in de Wabo is bepaald dat het bevoegd gezag maar één keer om aanvullende gegevens (met opschorting op grond van artikel 4:15 Awb) kan vragen. Het bevoegd gezag zal van deze mogelijkheid op gepaste wijze gebruik moeten maken.

Hoe weet je of een inrichting een categorie a categorie b of categorie c inrichting is?

Inrichting type A, B en C Welke inrichtingen type A zijn staat in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit.. Alle inrichtingen die niet type A of C zijn, zijn type B. Alle inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu moeten hebben, zijn type C.