Wat is cao 17?

Bij werkhervatting zal de werkloze met bedrijfstoeslag de vergoeding van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dus verliezen. CAO nr. 17 voorziet evenwel in de verdere uitbetaling van de bedrijfstoeslag.

Wat is flexpensioen pfzw?

Kiest u voor Flexpensioen? Dan heeft u tussen uw 65e en uw AOW geen inkomen van PFZW. U mag dan een deel van uw ouderdomspensioen vervroegd opnemen vanaf uw 65e. Het ouderdomspensioen dat u daarna de rest van uw leven ontvangt, wordt dan wel lager.

Wat is seniorvakantie?

Wat is seniorvakantie? Dit infoblad geeft uitleg over de seniorvakantie waarop werknemers van 50 jaar of ouder die het werk hervatten als loontrekkende in de privé-sector, recht hebben, ter aanvulling van hun onvolledig recht op gewone betaalde vakantie.

Wat is een flexpensioen?

Wat is Flexpensioen? Flexpensioen was bedoeld om eerder te kunnen stoppen met werken. Dat kan nog steeds, maar om eerder te stoppen met werken is Flexpensioen niet meer de beste oplossing. Bijvoorbeeld omdat Flexpensioen stopt op 65 jaar, terwijl ouderdomspensioen en de AOW ruim 2 jaar later pas ingaan.

Wat is een beroepsverleden?

Onder het beroepsverleden verstaat men het aantal gewerkte jaren als loontrekkende.. Een gewerkt jaar telt voor één jaar beroepsverleden. In geval van zeer korte tewerkstelling of deeltijdse tewerkstelling, wordt het beroepsverleden verhoudingsgewijs berekend.

Wat is formulier c17?

Als u bent ontslagen buiten het kader van een collectief ontslag waarvoor de werkgever een tewerkstellingscel moet oprichten en als u minstens 45 jaar bent EN u door dat ontslag gewoon werkloze wordt of werkloze met bedrijfstoeslag, dan moet u – onder bepaalde voorwaarden – individuele outplacement aanvragen en …

Wat moet je als werkgever doen als iemand met pensioen gaat?

De werkgever kan als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, tegen of na deze einddatum de arbeidsovereenkomst eenzijdig opzeggen, als de arbeidsovereenkomst is ingegaan voor het intreden van de AOW-leeftijd. Daarbij dient de werkgever wel de opzegtermijn aan te houden en op te zeggen tegen de laatste dag van de maand.

Wat moet je doen om swt aan te vragen?

De aanvraag moet worden ingediend door de kandidaat voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)[1] bij zijn uitbetalingsinstelling (hulpkas of vakbond) aan de hand van het aanvraagformulier C17 – beroepsverleden (opmerking: indien het gaat om een SWT-aanvraag voor mindervaliden moet een specifiek …

Wie moet ik verwittigen als ik op pensioen ga?

Wie de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, hoeft geen pensioenaanvraag meer te doen. Enkel wie vervroegd met pensioen gaat, moet nog een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Voor het ziekenfonds zijn geen specifieke formaliteiten nodig om de hoedanigheid van gepensioneerde te krijgen.

Wanneer aanvraag buiten behandeling stellen?

Twee mogelijkheden als jouw vergunningaanvraag buiten behandeling is gesteld. niet heeft voldaan aan een wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag; als de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van de beschikking.

Heeft beroep schorsende werking?

De rechtbank doet schriftelijk uitspraak. De mogelijkheid bestaat om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan. Ook het indienen van beroep (net als het aantekenen van bezwaar) heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de gevolgen van het besluit waarmee u het niet eens bent, niet worden opgeschort.

Heeft het instellen van hoger beroep schorsende werking?

Volgens de wet heeft een hoger beroep schorsende werking, tenzij de rechter anders bepaalt. Echter, het is in de praktijk gebruikelijk dat een uitspraak ‘uitvoerbaar bij voorraad’ wordt verklaard. In dat geval maakt de rechter dus gebruik maakt van die uitzonderingsmogelijkheid.

Heeft hoger beroep opschortende werking?

Het toegevoegde tweede lid regelt dat het hoger beroep geen opschortende werking heeft als de uitspraak van de rechtbank een beroep betreft tegen het niet tijdig nemen van een besluit.

Hoe lang duurt antwoord op bezwaar boete?

De beslistermijn De beroepstermijn is zes weken na de dag van ontvangst van de verkeersboete (de brief van het CJIB).

Hoeveel gele kaarten voor schorsing voetbal?

Bij de vijfde, zevende, negende en daaropvolgende gele kaart binnen één seizoen zal je de wedstrijd er op geschorst zijn. Als je bijvoorbeeld in de laatste wedstrijd van het seizoen een vijfde gele kaart krijgt, dan kan het zijn dat je een nacompetitie of promotie/degradatie wedstrijd er op mist.

Is buiten behandeling laten een besluit?

Na ontvangst van een onvolledige aanvraag dient het bestuursorgaan de aanvrager een termijn te stellen, waarbinnen de aanvraag aangevuld moet worden. Nadat die termijn is verstreken, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag buiten behandeling te laten.

Is de afwijzing van de aanvraag een beschikking?

Ook de afwijzing van een aanvraag om een bepaalde beschikking te nemen is op zichzelf een beschikking. Zo is een beslissing van een bestuursorgaan om ‘Vanaf nu elk pleinfeest een vergunning te geven’ een besluit, maar geen beschikking.

Is de officier van justitie ontvankelijk?

De officier van justitie kan na verjaring van een strafbaar feit, de verdachte niet langer vervolgen voor dat feit. Het gevolg van de verjaring is dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk zal moeten worden verklaard in de strafvervolging.

Is een avv een bas?

Bas – Algemeen verbindende voorschriften. Deze worden ook wel aangeduid met: ‘avv’ (of: ‘wet in materiële zin’). Avv’en zijn de iedereen verbindende voorschriften in wetten (in formele zin), amvb’s, ministeriële regelingen en andere regelingen (zoals verordeningen, bestemmingsplannen e.d.).

Kan je tegen een avv in beroep?

Beroep tegen een avv op grond van de Algemene wet bestuursrecht is anno 2012 niet mogelijk, zoals blijkt uit Artikel 8:3 van deze wet, hoewel op deze regel in bijzondere wetten uitzonderingen gemaakt kunnen worden, zoals in de Wet ruimtelijke ordening (artikel 8.2) gedaan is voor bestemmingsplannen.

Wat betekent verlengen beslistermijn?

Uitstel beslistermijn De beslistermijn kan in de meeste gevallen verlengd worden met maximaal 6 weken. Dit kan als de overheid meer informatie nodig heeft, bijvoorbeeld van een buitenlandse instantie. De overheid moet u hierover informeren.