Wat behoort tot immateriële vaste activa?

Vaste activa die betrekking hebben op niet-tastbare kapitaalgoederen. Toelichting Voorbeelden van immateriële vaste activa zijn: concessies voor exploratie van minerale reserves, vergunningen, octrooien, patenten, software, databanken, goodwill.

Wat houdt een voorziening in?

Een voorziening is een reserve ‘potje’ die in de toekomst kan worden aangewend voor het doel waarvoor het is bestemd. Met een voorziening wordt boekhoudkundig een grootboekrekening bedoeld waarop, meestal periodiek, bedragen worden gestort voor een bepaald doel.

Wat is intercalaire intrest?

Intercalaire intresten zijn intresten van leningen, aangegaan ter financiering van investeringen in vaste activa vanaf verstrekking van de lening tot afwerking van de investeringen.

Wat is activa in uitvoering?

De vaste activa in uitvoering betreft de onderhanden projecten voor eigen rekening en risico. Onder de investeringen zijn begrepen de investeringen en overboekingen naar andere categorieën binnen de materiële vaste activa.

Wat is de actuele kostprijs?

De actuele kostprijs is een inschatting wat de boekwaarde van een actief zou zijn geweest als het actief te- gen de huidige inkoopprijs of vervaardigingsprijs zou zijn verworven. De actuele kostprijs vertegenwoordigt dus een nettobedrag en is primair historisch gericht.

Wat is de boekwaarde van een bedrijfspand?

De boekwaarde (ook wel boekhoudkundige waarde genoemd) is de waarde die onder activa op de balans staat. Voor de boekwaarde gebruikt u de rekensom: aanschafwaarde – afschrijvingen. Let wel op dat de boekwaarde op de balans vaak in waarde afwijkt van de werkelijke waarde indien u verkoopt.

Wat is de totale activa?

betekenis & definitie. Activa is een term uit de economie waarmee alle bezittingen van een bedrijf of onderneming worden bedoeld.

Wat is de winstreserve?

De winstreserve is de winst van een bedrijf die niet aan aandeelhouders uitgekeerd wordt, maar in het bedrijf aanwezig blijft. Winstreserve kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld bedrijfsuitbreidingen of het aflossen van vreemd vermogen.

Wat is een kaskost?

Kasopbrengsten zijn opbrengsten die je contant of op korte termijn zal ontvangen. Kaskosten zijn kosten die contant of op korte termijn moeten worden betaald.

Wat is een bedrijfsgebouw?

Gebouw bestemd voor bedrijfsmatig gebruik. Bedrijfsgebouwen worden verder onderverdeeld naar hallen en loodsen, kantoren, combinatie hallen met kantoor, kassen, schuren en stallen, winkels, scholen en overige gebouwen.

Wat is een bedrijfsmiddel?

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u gebruikt in uw onderneming en die u niet wilt verkopen. U hebt ze nodig om uw producten te kunnen maken of uw diensten te kunnen verlenen. Bij bedrijfsmiddelen moet u denken aan machines, transportmiddelen, gereedschappen, inventaris en dergelijke.

Wat is een feitelijke verplichting?

Voorwaarde: verplichting Dit kan een in rechte afdwingbare verplichting zijn, of een feitelijke verplichting. Een in rechte afdwingbare verplichting is een verplichting die voortkomt uit een overeenkomst of de wet. Een feitelijke verplichting komt voort uit de handelingen van de onderneming.

Wat is een geldbelegging?

Geldbelegging – het productief maken van beschikbare gelden, door deze nml. tegen vergoeding aan anderen ten gebruike af te staan of wel door zich daarmede goederen of effecten aan te schaffen, die, naar men verwacht, redelijke baten zullen opleveren.

Wat is een keukeninventaris?

Een inventaris is de omschrijving van een inboedel of een opsomming van voorwerpen op een bepaalde plaats, gemaakt volgens een vaste procedure.

Wat is een voorbeeld van een materiële asset?

Onder materiële vaste activa (non-current assets of fixed assets) worden de bezittingen van een bedrijf verstaan waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn grond en gebouwen, machines en installaties, transportmiddelen en computers.

Wat is een voorziening op de balans?

Een voorziening is een bedrag dat als het ware gereserveerd wordt voor kosten die mogelijk in de toekomst zullen worden gemaakt. Een voorziening wordt gevormd door de winst in het betreffende jaar te verlagen met een kostenpost. Voor hetzelfde bedrag wordt de voorziening op de balans geplaatst aan de ‘creditkant’.

Wat is gebruiksrecht activa?

Met een gebruiksrecht overeenstemmende activa worden afgeschreven conform de lineaire afschrijvingsmethode, vanaf de aanvangsdatum tot (a) het eind van de gebruiksduur van het onderliggende actief, in het geval de eigendom van het onderliggende actief aan het eind van de leaseperiode wordt overgedragen aan de Groep, of …

Wat is het besluit actuele waarde?

1 Onder de actuele waarde van activa of passiva wordt verstaan de waarde die is gebaseerd op actuele marktprijzen of op gegevens die op de datum van waardering geacht kunnen worden relevant te zijn voor de waarde.

Wat is het verschil tussen materiële en immateriële vaste activa?

Het gaat in het onderscheid tussen materiële en immateriële activa dus om het fysieke aspect wat bij materiële activa aan de orde is en het gebrek hieraan zoals bij immateriële activa.

Wat is immateriële vaste activa voorbeelden?

Vaste activa die betrekking hebben op niet-tastbare kapitaalgoederen. Voorbeelden van immateriële vaste activa zijn: concessies voor exploratie van minerale reserves, vergunningen, octrooien, patenten, software, databanken, goodwill.

Wat is klein materiaal boekhouding?

De economische rekening 612200 Klein (onderhouds)materiaal en gereedschap omvat aankopen van niet-geactiveerd klein gebruiks- en verbruiksmateriaal. Op deze rekening wordt eveneens het klein keukengereedschap en –materiaal, labomateriaal en sportmateriaal geboekt.

Wat is mijn auto waard over 4 jaar?

Merk en type richtprijs inruil
1 Suzuki Vitara 1.6 88kW € 15.000
2 Seat Ateca 1.0 TSI 85 kW € 18.500
3 Toyota RAV4 2.5 Hybrid € 26.500
4 Mazda CX-5 2.0 121kW € 21.800

Wat is ongerealiseerde herwaardering?

Wat verstaan we onder ‘ongerealiseerde en gerealiseerde’ herwaardering? Het bedrag van de creditering op 045 Herwaardering machine wordt veroorzaakt door de prijsstijging van de op dat moment aanwezig voorraad werkeenheden in de machine. Deze is dan nog ongerealiseerd.

Wat is pro rata temporis afschrijven?

Voor kleine vennootschappen zal vanaf 1 januari 2020 (net zoals dit voor grote vennootschappen reeds het geval is) pro rata temporis moeten worden afgeschreven. Dit betekent concreet dat het bedrag dat kan worden afgeschreven bepaald wordt in verhouding tot het gedeelte van het boekjaar dat loopt vanaf de aankoop.

Wat mag je afschrijven?

Afschrijven is wanneer je een investering in de boekhouding verwerkt. Je kunt iets afschrijven als het bedrijfsmiddel een waarde heeft van meer dan €450 exclusief btw. Bovendien moet het product langer dan een jaar meegaan.

Wat mag je in 1 keer afschrijven?

Dat houdt in dat u de kosten verdeelt over de jaren waarin u het bedrijfsmiddel gebruikt. Elk jaar kunt u dus een deel van de kosten aftrekken. Koopt u een bedrijfsmiddel voor minder dan € 450? Dan trekt u het bedrag wel in 1 keer af als kosten.

Wat valt er onder materiële vaste activa?

  • Grond.
  • Gebouwen.
  • Machines.
  • Transportmiddelen.
  • Computers.
  • Inventaris.

Wat valt onder overige vaste activa?

Vaste activa zijn posten die voor langer dan een jaar aan je onderneming zijn gebonden, zoals je bedrijfspand, auto’s van het bedrijf, machines en inventaris. Ook je oprichtingskosten, aankoopsommen, vergunningen en deelnemingen vallen onder vaste activa.