Wat is het verband tussen de current ratio en het netto werkkapitaal?

De current ratio wordt als volgt berekend: current ratio = vlottende activa kortlopende passiva Bij een positief nettowerkkapitaal is de ratio hoger dan 1 en bij een negatief nettowerkkapitaal is deze lager dan 1.

Wat is het verschil tussen quick en current ratio?

De quick en current ratio zijn kengetallen die worden gebruikt om de liquiditeit van een onderneming te berekenen. Deze kengetallen helpen onder andere bij het inschatten of een bedrijf financieel gezond is.

Wat is het verschil tussen de current ratio en de quick ratio?

Wat is het verschil tussen de current- en quick ratio? De current ratio is de meest gebruikte ratio en lijkt erg op de quick ratio. Het verschil is dat bij de current ratio voorraden worden meegerekend, en de quick ratio wordt berekend exclusief de voorraden.

Wat is liquiditeit kengetal?

Kengetallen met betrekking tot liquiditeit zijn een indicatie van het vermogen van een onderneming om op tijd aan haar verplichtingen te voldoen. Een onderneming die niet op tijd haar schulden kan voldoen, loopt het risico dat haar continuïteit in gevaar komt.

Wat is vlottende activa en passiva?

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: Vaste activa: dit is bijvoorbeeld het kantoorpand en/of de grond die je bezit; Vlottende activa: dit zijn je debiteuren en de voorraad die je bezit; Liquide middelen: dit is het geld dat je in kas hebt of wat op je bankrekening staat.

Wat is winst bij eenmanszaak?

Voor ondernemers geldt dat je inkomstenbelasting betaalt over de nettowinst van je onderneming. De brutowinst is de omzet minus de inkoopwaarde van de omzet. Vervolgens kun je de nettowinst berekenen door van de brutowinst je bedrijfskosten, afschrijvingen en aftrekposten af te trekken.

Wat kan ik het beste doen met mijn winst?

 1. Zo min mogelijk belasting over betalen.
 2. Jezelf een salaris geven.
 3. Een appeltje voor de dorst aanleggen.
 4. Aan je toekomst denken.
 5. Risico verminderen.
 6. Investeren in jezelf.
 7. Investeren in anderen.
 8. Groeien.

Wat kun je doen met geld in de holding?

Sparen en beleggen in privé Als je geld overhebt in je BV kun je dit uitkeren aan privé via een dividenduitkering. Vervolgens kun je met dit geld in privé sparen of beleggen. Privé betaal je belasting over de hoogte van je vermogen. Hierbij gaat de belastingdienst uit van een fictief rendement.

Wat kun je doen om liquiditeit te verbeteren?

 • Goed debiteurenbeheer.
 • Verkoop overbodige bedrijfsmiddelen.
 • Verhoog de winstgevendheid.
 • Gebruik krediet van derden.
 • Minimaliseer het aantal privé-opnames.
 • In overige vorderingen zo snel mogelijk.
 • Beëindig garantiestellingen zodra dat mogelijk is.
 • Focus op uw debiteuren.

Wat staat er op de resultatenrekening?

De resultatenrekening is een periode-overzicht van alle opbrengsten en kosten van een onderneming. Waarmee je dus het resultaat (de winst of het verlies) over deze periode kunt bepalen. Omdat het over een periode gemeten wordt, staan op de resultatenrekening per definitie stroomgrootheden.

Wat valt er onder de liquide middelen?

Op het gebied van boekhouding zijn liquide middelen het bedrag dat een bedrijf op de bankrekening heeft staan of in kas heeft. Als debiteuren jou betalen, nemen de liquide middelen toe. Wanneer je zelf rekeningen betaalt, nemen liquide middelen weer af.

Wat valt onder current ratio?

De current ratio is een kengetal dat je gebruikt om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Deze ratio geeft de mate waarin het kort vreemd vermogen terugbetaald kan worden aan schuldeisers. Schulden moeten uit de vlottende activa betaald kunnen worden.

Wat vul je in bij balans activa?

De activa zijde van de balans bestaat uit alle bezittingen van een bedrijf. Je kunt hierbij denken aan het geld dat je op de bank hebt staan, maar ook de computer die je voor je onderneming hebt gekocht.

Wat wordt bedoeld met liquide?

[Fr.] 1 vereffenbaar, onmiddellijk beschikbaar (- geldmiddelen); 2 vloeibaar; 3 helder, klaar.

Wat wordt er verstaan onder de liquiditeit van een onderneming?

Liquiditeitsratio’s geven aan of er voldoende geld in kas is of op de bankrekening staat om aan alle kortlopende financiële verplichtingen te voldoen. Denk daarbij aan schulden en openstaande rekeningen. Een bedrijf is liquide als betaling van deze financiële verplichtingen geen probleem is.

Wat zegt een lage current ratio?

Stel dat de current ratio lager is dan 1, dan heeft u meer schulden dan voorraad en/of geld. U streeft dus altijd naar een current ratio die hoger is dan 1. Met een current ratio hoger dan 2 zit u zeker veilig, want er wordt vaak een ratio van 1,5 geadviseerd.

Wat zegt het werkkapitaal ratio?

Een handige graadmeter om te weten of je voldoende werkkapitaal hebt is de current ratio of quick ratio. Je bekijkt hiermee de verhouding tussen je kapitaal en de te betalen rekeningen. Een current ratio boven de 1 betekent dat je voldoende werkkapitaal hebt om aan je financiële verplichtingen te voldoen.

Wat zijn rentabiliteitskengetallen?

Over de rentabiliteitskengetallen De rentabiliteitskengetallen geven niet weer in welke mate de onderneming schulden kan blijven betalen, maar in welke mate de onderneming rendement oplevert. Dit is natuurlijk belangrijk voor wie in een onderneming investeert en er op termijn ook winst van verwacht.

Wat zijn de balansposten van de vlottende activa?

Op de linkerkant van de balans kun je onder meer de vlottende activa vinden. Dit zijn bezittingen die minder dan 1 jaar binnen de onderneming zijn. Bovendien worden deze activa snel omgezet in contant geld. In combinatie met de vaste activa vormt het de totale activa.

Wat zijn de liquide middelen op de balans?

In de boekhoudwereld zijn de Liquide middelen al het geld dat een bedrijf in de kas of op de bankrekening heeft staan. Als iemand een betaling aan jou doet, nemen ze toe. Als je zelf een rekening betaalt, nemen ze weer af. Je kunt dit geld terugvinden op de debetzijde van de balans.

Wat zijn exploitatiekosten vereniging?

Onderneming – De onkosten om een onderneming te exploiteren, dus in bedrijf te houden en te beheren. Deze kosten zijn het gevolg van operationele activiteiten. Denk aan productiekosten, voorraadkosten, lonen, kosten voor marketing en verkoop, distributiekosten, overheadkosten, enzovoorts.

Wat zijn goede ratio’s?

Solvabiliteitsratio (1); geeft aan welk deel van de organisatie met risicodragend kapitaal (eigen vermogen) is gefinancierd en welke deel met langdurend vreemd vermogen. Idealiter ligt de ratio tussen een waarde van 0,25 en 0,40.

Wat zijn kengetallen bedrijfseconomie?

Een kengetal of financiële ratio is een verhoudingsgetal dat is samengesteld uit de (gepubliceerde) jaarrekeningen en bestaat uit louter financieel-economische gegevens.

Wat zijn niet liquide middelen?

De ijzeren voorraad en eventuele strategische voorraden zijn niet liquide. Ook andere moeilijk in geld omzetbare zaken zoals duurzame beleggingen, machines en onroerend goed zijn niet liquide. Wel kan men niet-liquide zaken of zelfs een hele onderneming liquideren, dus omzetten in liquide middelen.

Wat zijn overtollige liquiditeiten?

Indien vermogensbestanddelen niet meer binnen afzienbare tijd binnen de onderneming worden gebruikt dan is er sprake van “blijvend” overtollige liquide middelen. De ondernemer dient dit te rekenen tot zijn privévermogen. Het heeft immers geen functie meer binnen de onderneming.

Wat zijn voorbeelden van liquide middelen?

Onderdelen van liquide middelen zijn bijvoorbeeld het contante geld (kas), je positieve saldi op de bank (giraal geld) en beleggingen in aandelen die in principe in geld kunnen worden omgezet. Kortom, met liquide middelen kun je betalen.

Welk getal geeft de financiële gezondheid van een bedrijf weer?

Solvabiliteit is een term die vaak wordt gebruikt om te kijken of je bedrijf gezond is: je berekent hiermee de verhouding tussen het eigen vermogen (bezittingen verminderd met het vreemd vermogen) en het vreemd vermogen van je bedrijf.

Welk instrument heb je nodig om de liquiditeit van een bedrijf te berekenen?

De current ratio is een veel gebruikte methode om de liquiditeit van een onderneming te berekenen. Je komt hierbij uit op een relatief getal, ook wel kengetal genoemd. Zo kun je makkelijker een vergelijking maken met andere bedrijven. Vergelijk het wat dat betreft maar met een percentage.