Is het achterhouden van informatie strafbaar?

Iemand die informatie achterhoudt belemmert het normale functioneren van de organisatie. In eerste instantie kun je iemand gewoon opdracht geven om bepaalde kennis te spreiden of informatie door te spelen. Als iemand tegen de instructies in blijft volharden, dan is het zaak hem aan te spreken op zijn gedrag.

Kan een minderjarige een boete krijgen?

Boete voor jongeren vanaf 12 jaar Jongeren vanaf 12 jaar kunnen een boete krijgen als ze een strafbaar feit plegen. Bijvoorbeeld voor vernieling of als zij zwartrijden in het openbaar vervoer. De rechter of officier van justitie bepalen de hoogte van de boete.

Kan een rechter seponeren?

Wanneer een verdachte onschuldig blijkt voordat de zaak op zitting komt kan de officier van justitie ook seponeren om deze reden.

Kun je een advocaat alles vertellen?

Alle Nederlandse advocaten zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en zij moeten zich aan bepaalde gedragsregels houden. Een ervan is de geheimhoudingsplicht. In principe moet een advocaat alles wat hij of zij te horen krijgt als zijnde advocaat geheimhouden. Dit vloeit voort uit de kernwaarde vertrouwelijkheid.

Kun je een officier van justitie wraken?

De rechter kan gewraakt worden op verzoek van de verdachte of het openbaar ministerie in een strafzaak en op verzoek van een partij in een civiele of bestuursrechtelijke zaak. In procedures waarin tussenkomst van een advocaat verplicht is, moet de advocaat het verzoek ondertekenen.

Waarom voorlopige hechtenis?

Gronden voor voorlopige hechtenis De gronden zijn de redenen om iemand vast te kunnen zetten. Een reden om iemand vast te zitten is bijvoorbeeld: Wanneer de verdachte in de afgelopen 5 jaar veroordeeld is voor bedreiging, mishandeling, diefstal, verduistering, oplichting, vernieling, of heling.

Wat betekent een brief van de politie?

U krijgt meestal een uitnodiging voor een verhoor bij de politie. De politie vraagt u vriendelijk of u op het in de brief vermelde tijdstip op het politiebureau wilt verschijnen om te worden gehoord. Soms is de uitnodigingsbrief van dwingender opgesteld en gaat het om een ontbieding voor verhoor.

Wat betekent uitnodiging tot verhoor?

Wanneer u wordt uitgenodigd voor verhoor “wordt de betrokkene geacht een vertrouwelijk overleg te hebben gepleegd met een advocaat en de nodige maatregelen te hebben genomen om zich door hem te laten bijstaan tijdens het verhoor.” (art. 47bis §3 Sv.) Enkel in dringende gevallen zal men zonder uitnodiging te werk gaan.

Wat doet de jeugdrechtbank?

De jeugdrechtbank is bevoegd om uitspraken te doen: als een minderjarige een misdrijf heeft gepleegd (maar niet voor verkeersovertredingen vanaf 16 jaar) als hulpverlening noodzakelijk is omdat een minderjarige in gevaar is of opgroeit in moeilijke omstandigheden.

Wat doet een consulent jeugdrechtbank?

De consulenten voeren gesprekken met de hulpaanbieders en betrokken professionelen, de jongeren, de ouders en hun netwerk. Ze leggen een schriftelijk advies neer, bestaande uit een gemotiveerde inschatting van de nood aan een gerechtelijke maatregel, een analyse van de problematiek en een indicatiestelling.

Wat is gevangenhouding?

De gevangenhouding is de laatste fase van de voorlopige hechtenis. Een officier van justitie vordert de gevangenhouding wanneer hij wil dat de verdachte na de eerste 17 dagen voorarrest nog langer blijft vastzitten. Of de vordering tot gevangenhouding wordt toegewezen wordt beslist door de raadkamer van de rechtbank.

Wat is in bewaring?

Bewaring is de eerste fase van voorlopige hechtenis, waarbij de verdachte ten hoogste veertien dagen wordt vastgehouden. Indien een persoon een strafbaar feit pleegt, kan hij ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering worden aangemerkt als verdachte.

Welke leeftijd strafbaar?

Kinderen tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit begaan, worden in beginsel berecht volgens het jeugdstrafrecht. Voor verdachten vanaf 18 jaar geldt in principe het volwassenenstrafrecht.

Welke soorten detentie vallen onder het begrip voorlopige hechtenis?

Het Nederlandse strafrecht maakt een onderscheid tussen de ‘principale hechtenis’ (als vrijheidsstraf voor overtredingen en sommige lichte misdrijven), de ‘voorlopige hechtenis'(als dwangmiddel tegen een nog niet veroordeelde verdachte), en de ‘vervangende hechtenis’ (ter vervanging van een niet goed uitgevoerde straf …

Wie mag verhoren?

Als de politie u aanhoudt wegens een strafbaar feit, mag de politie u verhoren op het politiebureau. Jongeren onder de 18 jaar mogen ook verhoord worden door de politie. De ouders hoeven daar niet bij aanwezig te zijn. De politie brengt hen wel zo snel mogelijk op de hoogte.

Hoe schrijf je aanhouding?

Een aanhouding betekent dat iemand door een overheidsinstantie van zijn vrijheid wordt beroofd. Een aanhouding gebeurt over het algemeen door de politie. Iemand kan worden aangehouden omdat deze een strafbaar feit heeft gepleegd of de politie kan een inhechtenisneming verrichten om de orde te handhaven.

Hoe lang duurt een briefselectie?

In totaal duurt de selectie zo’n zes maanden. Wil je meer weten over de onderdelen in de selectieprocedure? Bekijk dan de interactieve video, klik op een van de onderwerpen of lees de ervaringen.

Hoe lang duurt een verhoor bij de politie?

In totaal kan de politie u dus maximaal 18 uur vasthouden voor onderzoek. De (hulp)officier van justitie kan bepalen dat u langer op het bureau moet blijven voor verhoor. U wordt dan in verzekering gesteld. Bij uw inverzekeringstelling krijgt u een advocaat aangewezen die u rechtsbijstand verleent.

Hoe vaak moet ik vorderen?

Re: Eenmaal vorderen? De rechthebbende op het gebruik van het pand (en dat is meestal niet de politie) moet tenminste 2x vorderen. De eerste vordering ter vaststelling dat de gevorderde persoon het pand dient te verlaten en tweede vordering om vast te stellen dat de persoon de vordering niet opvolgt.

Hoelang duurd een verhoor?

In totaal kan de politie u dus maximaal 18 uur vasthouden voor onderzoek. De (hulp)officier van justitie kan bepalen dat u langer op het bureau moet blijven voor verhoor.

Hoeveel mensen worden aangenomen op de politieacademie?

De Politieacademie in 2020 21.275 studenten zijn gestart met een vakspecialistische opleiding. 7.868 diploma’s en certificaten zijn verstrekt. 7,4 fte lectoren en 16,1 fte onderzoekers.

Is aanhouden een werkwoord?

Werkwoord “aanhouden” – Nederlandse werkwoorden.

Is een verhoor verplicht?

Achtergrond politieverhoor weigeren Als verdachte bent u niet verplicht om mee te werken aan uw eigen veroordeling. Dat is een recht van de verdachte. In het verlengde hiervan kan de politie u ook niet verplichten om mee te werken aan een verhoor en u dus te melden, ook wel het nemur tenetur beginsel genoemd.

Is het aanhoudt of aanhoudt?

vervoeging van de bedrijvende vorm van aanhouden
onbepaalde wijs kort
tegenwoordig (o.t.t.) hou aan houd aan houdt aan
verleden (o.v.t.) hield aan hield aan
toekomend (o.t.t.t.) zal aanhouden zult/zal aanhouden

Kun je een verhoor weigeren?

Enkel een meerderjarige kan vrijwillig en doordacht het recht weigeren om vertrouwelijk overleg te plegen met een advocaat vóór de aanvang van het eerste verhoor en om zich tijdens het verhoor door hem te laten bijstaan.

Kun je een verhoor weigeren?

Mag u een politieverhoor weigeren? Ja, natuurlijk! Veel mensen denken dat het verplicht is om op uitnodiging van de politie te verschijnen, maar dat is het zeker niet! U mag gewoon weigeren om naar het politieverhoor te komen.