Hoe werkt carry forward?

Carry forward: Je verrekent je gedraaide verlies met toekomstige winsten. Dit gebeurt wanneer na carry back verrekening nog steeds een deel van het verlies overblijft. Het overige bedrag aan verlies wordt dan vastgezet en later verrekend met winsten die in de toekomst worden gemaakt.

Hoe werkt een vereffening?

Wat is een vereffening-verdeling? Er is sprake van een vereffening en verdeling van zodra twee of meerdere personen één of meerdere goederen in onverdeeldheid hebben. Dit houdt in dat meerdere personen gelijkaardige rechten op een zelfde zaak of op een geheel van goederen en schulden, kunnen uitoefenen.

Hoe wordt de rente die een bv verschuldigd is op een hybride lening in de zin van de wet vennootschapsbelasting fiscaal behandeld?

Als u een hybride lening verstrekt aan een vennootschap waarin u een deelneming hebt, wordt ook de hybride lening als deelneming beschouwd. Dat wil zeggen dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op de ontvangen rente, maar ook op waardeveranderingen van de vordering.

Hoe zet je een deelneming op de balans?

Deelnemingen verwerk je in je administratie. Het is een financieel bedrijfsmiddel en staat als bezitting op je balans. Heb je aandelen in een bedrijf dat minder is dan 5%, dan maak je hiervoor een aandelenrekening aan in Geldzaken.

Hoeveel jaar carry back 2021?

Onbeperkte voorwaarts verrekenen. Tot en met 2021 was die termijn 6 jaar. Dat betekent dat de verliezen uit boekjaren vanaf 1 januari 2013 onbeperkt voorwaarts mag verrekenen. De termijn voor de achterwaartse verliesverrekening (carry back) verandert niet: die blijft 1 jaar.

Is de zakelijk vastgestelde rente op een onzakelijke lening fiscaal aftrekbaar voor de debiteur?

Van een onzakelijke lening is sprake wanneer een geldlening is verstrekt onder zodanige omstandigheden en voorwaarden dat een onafhankelijke derde deze geldlening onder die condities niet of alleen tegen een winstdelende rente zou hebben verstrekt. Het verlies op een onzakelijke lening is niet aftrekbaar.

Is een deelneming van?

Wat is een deelneming? De deelneming is het hebben van een belang of aandelen in een BV of besloten vennootschap. Er is sprake van een deelneming als een rechtspersoon op een duurzame manier kapitaal verschaft aan een andere rechtspersoon.

Is een dochter ook een deelneming?

beide. In dit geval is het een synoniem. Een deelneming is elk aandelenbezit in een andere BV van meer dan 5% (althans juridisch gezien). Een ‘dochter’ is geen juridisch begrip.

Is verlies aftrekbaar?

Verlies binnen de onderneming is aftrekbaar van andere inkomsten. Maar niet als je elk jaar geld verliest. Wie met zijn eenmanszaak verlies maakt, kan het negatieve resultaat verrekenen met andere inkomsten in box 1. Bijvoorbeeld met een salaris of uitkering.

Kan een onzakelijke lening zakelijk worden?

Een lening is in zijn geheel zakelijk of onzakelijk. Het is dus niet mogelijk dat een deel van een lening zakelijk is en het andere deel onzakelijk. Het moment van verstrekken van de lening is het moment waarop moet worden beoordeeld of een lening zakelijk is.

Waarom turboliquidatie?

Een turboliquidatie is de snelste manier om buiten faillissement een bv, nv, stichting of andere rechtspersoon met (of zonder) schulden te beëindigen. Turboliquidatie verlangt slechts enkele administratieve handelingen, onder andere bij de Kamer van Koophandel.

Waarom is het onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen voor de heffing van vennootschapsbelasting van groot belang?

Eigen versus vreemd vermogen In de vennootschapsbelasting zijn als hoofdregel de kosten van eigen vermogen (zoals dividend op aandelen) niet aftrekbaar. Kosten van vreemd vermogen (zoals bankleningen en leningen van gelieerde partijen) zijn daarentegen wel aftrekbaar.

Waarom is vreemd vermogen goedkoper dan eigen vermogen?

Over het algemeen is vreemd vermogen goedkoper dan eigen vermogen. Er zijn fiscale voordelen doordat betaalde rente op het vreemd vermogen zowel fiscaal als bedrijfseconomisch gezien wordt als kosten. Uitgekeerd dividend zijn geen kosten en daarmee niet aftrekbaar voor de belasting.

Waaruit bestaat het opgeofferde bedrag?

Het opgeofferde bedrag is opgebouwd uit het oorspronkelijk betaalde bedrag dat werd betaald ter verwerving van de deelneming. Dit bedrag kan worden gecorrigeerd. Zo wordt eventueel afgeboekt meegekocht dividend in aftrek…

Wat betekent een negatief verzamelinkomen?

Hebt u in totaal meer aftrek dan inkomsten uit werk en woning? Dan ontstaat een negatief inkomen: een verlies. Dit verlies kan later worden verrekend.

Wat is de borgstellingsanalogie?

De rente moet worden bepaald aan de hand van de borgstellingsanalogie: de voor de winstbepaling in aanmerking te nemen rente wordt gesteld op de rente die de concerndebiteur zou moeten vergoeden indien deze, onder overigens gelijke voorwaarden, van een onafhankelijke derde zou lenen met een borgstelling door de …

Wat is de waarde van een klantenbestand?

De waarde van uw klantenbestand wordt bepaald door de omzet die groepen klanten genereren. Deze groepen zijn herkenbaar aan de hand van aankoopkenmerken van die klanten.

Wat is een liquidatieuitkering?

De liquidatieuitkering is het saldo van de activa en passiva die nog uit deze deelneming aan haar aandeelhouder uitgekeerd wordt.

Wat is een liquidatie uitkering?

Een liquidatieverlies ontstaat als een deelneming wordt geliquideerd en het opgeofferde bedrag van de deelneming hoger is dan de liquidatie-uitkeringen. Een liquidatie-uitkering is een uitkering in geld als een vennootschap wordt opgeheven.

Wat is een winstdelende rente?

De rente mag niet zo hoog worden dat feitelijk sprake is van een winstdelende rente (een rente waarvan de hoogte afhankelijk is van de behaalde resultaten). Er zijn twee situaties mogelijk: Een vaste (niet winstafhankelijke) rente is vast te stellen.

Wat is goodwill op de balans?

Goodwill is binnen de accounting en boekhouding de benaming voor de marktwaarde van een onderneming die niet kan worden uitgedrukt in fysieke activa of passiva. Goodwill wordt op een balans gezien als immateriële activa.

Wat is overheersende zeggenschap?

Overheersende zeggenschap (control) Overheersende zeggenschap is de macht om het financiële en operationele beleid van een onderneming te sturen teneinde voordelen uit haar activiteiten te verwerven.

Wat is verlies uit aanmerkelijk belang?

Een verlies uit aanmerkelijk belang ontstaat doorgaans als gevolg van een faillissement, liquidatie of een verkoop van het aanmerkelijk belang, de aandelen die worden gehouden in een B.V. Indien de verkrijgingsprijs van de aandelen hoger is dan de vervreemdingsprijs is sprake van een verlies.

Wat is verticale verliesverrekening?

Een lichaam kan binnen bepaalde grenzen verliezen van het ene belastingjaar verrekenen met de winst van een ander lichaam in de fiscale eenheid van een ander jaar. Dit heet verticale verliesverrekening.

Wat valt er onder de vaste activa?

“Vaste activa zijn de bezittingen van een onderneming die voor langere tijd dienstbaar zijn aan de onderneming. Over het algemeen kan worden gesteld dat indien de bezittingen voor langer dan 1 jaar dienstbaar zijn aan de onderneming deze als vaste activa worden beschouwd.

Wat wordt bedoeld met vreemd vermogen?

Het vreemd vermogen (VV) bestaat eigenlijk uit alle schulden van een onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hypotheken en leningen. Je kunt deze post terugvinden op de rechterzijde van de boekhoudbalans. Bovendien verdeel je het onder in kortlopende- en langlopende schulden.

Wat zijn verkoopkosten deelneming?

Volgens de Hoge Raad kwalificeren kosten als aan- of verkoopkosten deelneming, indien deze worden opgeroepen door de aan- of verkoop van die deelneming, in die zin dat de kosten zonder die aan- of verkoop niet zouden zijn gemaakt.